SIBERIAN HUSKY KLUB CZECH REPUBLIC z.s.

STANOVY

I. Úvodní ustanovení

II. Činnost SHK CR

III. Členství a jeho podmínky

IV. Orgány spolku

V. Kontrolní komise

VI. Majetek a hospodaření

VII. Závěrečná ustanovení

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Název: SIBERIAN HUSKY KLUB CZECH REPUBLIC z.s.

 2. Sídlo klubu je trvalým bydlištěm předsedy klubu.

 3. Siberian Husky Klub Czech Republic z.s. je spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 4. Siberian Husky Klub Czech Republic z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování chovatelů, majitelů, příznivců a milovníků psího plemene sibiřský husky.

 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

II. Činnost SHK CR

Činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, jak je stanoveno v čl. I, a to je prováděno prostřednictvím:

a) organizací klubových přehlídek, eventuelně výstav (pokud k tomu budou splněny podmínky), závodů, společných setkání a akcí propagujících a podporujících chov, sport s SH a rozumnou popularizaci plemene SH (chovatelské, veterinární, sportovní a výživářské přednášky, semináře, odborné akce, atd.)

b) důsledným prosazováním morální chovatelské etiky, do níž zapojuje všechny své členy

c) poskytováním aktuálních informací svým členům o chovu, sportu, výstavách a jiných aktivitách plemene SH z celého světa

d) vzděláváním svých členů v oblasti chovu, genetiky, socializace a sportu SH

e) zprostředkováním kontaktu se zahraničními chovateli, sportovci a odborníky

f) provozováním klubových www stránek dle možností spolku

g) vydáváním klubového časopisu dle možností spolku

h) chráněním oprávněných zájmů svých členů

i) podporováním a důsledným uplatňováním zákona na ochranu zvířat

 

III. Členství a jeho podmínky

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Siberian Husky Klubu Czech Republic z.s. (dále jen SHK CR) se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami klubu a jeho činností bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce. Členem klubu mohou být i osoby do 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Členem klubu se může stát i právnická osoba. Právnickou osobu zastupuje její statutární orgán, neurčí-li sama jiného zástupce.

a) Řádné členství v SHK CR vzniká na základě členské přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválení výborem klubu a je dobrovolné. Členství v klubu může výbor nebo předseda klubu odmítnout, pokud lze předpokládat, že by člen mohl být problémovým, ať po stránce chovatelské (např. nepapírové vrhy v minulosti, vyloučení z jiných klubů apod.), tak po stránce dobrých vztahů v klubu.

b) Rodinné členství v SHK CR vzniká na základě členské přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválení výborem klubu a je dobrovolné. Rodinným členem se může stát jakýkoliv rodinný příslušník již přihlášeného člena (manžel/-ka, syn, dcera, rodiče, příp. druh/družka).

c) Čestné členství v SHK CR může udělit výbor či členská schůze za výraznou pomoc a podporu SHK CR, dále za přínos plemeni SH v České republice i mimo ni. Čestné členství je uděleno vždy maximálně na dobu 1 kalendářního roku avšak členská schůze či výbor může rozhodnout o jeho opětovném uložení. Pro čestného člena není podmínkou platit členské příspěvky.

2. Členství zaniká

a) nezaplacením členského příspěvku,

b) uplynutím doby na kterou bylo členství uděleno,

c) vystoupením člena – členství končí dnem písemného oznámení o ukončení členství do sídla SHK CR,

d) úmrtím člena,

e) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z SHK CR. Výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil zásady a cíle spolku nebo ohrožoval jejich řádné plnění a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě výboru spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo byla spolku učiněna zvlášť závažná újma.

f) zánikem SHK CR nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

3. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku

b) podílet se na vytváření klubového programu

c) volit a být volen do orgánů SHK CR, hlasovací právo (pouze členové starší 18 let) – tato práva vznikají až po 12 měsících od podání přihlášky do SHK CR (datum na přihlášce), pokud je výborem přijata a členství schváleno

d) využívat výhod vyplývajících z členství v SHK CR

e) přístup na klubové www stránky a zúčastnit se tvorby jejich obsahu

f) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání

g) v případě dobrého hospodářského výsledku klubu mohou členové dostat nefinanční prémii v podobě reprezentačních předmětů či chovatelských potřeb

h) přístup ke všem klubovým materiálům a potřebám zajišťovaným SHK CR

i) podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti SHK CR

4. Povinnosti členů:

a) dodržovat stanovy spolku SHK CR, řád na ochranu zvířat a zápisní řád ČMKU

b) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech

c) hájit zájmy klubu a jeho členů, reprezentovat SHK CR a plemeno SH a svou činností přispívat k jejich dobrému jménu

d) vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

 

IV. Orgány a organizace SHK CR

Orgány SHK CR jsou:

a) členská schůze

b) výroční členská schůze

c) výbor SHK CR

d) dozorčí rada

 

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem SHK CR. Členskou schůzi tvoří přítomní řádní členové SHK CR.

1. Schvaluje a hodnotí činnost výboru klubu a činnost SHK CR

2. Schvaluje pravidla pro využívání společného majetku

3. Schvaluje rozpočet klubu a výsledky jeho hospodaření

4. Je usnášení schopná, odhlasuje-li to nadpoloviční většina přítomných členů SHK CR

5. Je svolávána jedenkrát ročně nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina členské základny. Schůze se svolává písemně alespoň 14 dní před datem jejího konání.

6. Schvaluje výši členských příspěvků.

7. Rozhoduje o čestném členstvím

8. Rozhoduje o zásadních problémech týkajících se chodu SHK CR

 Každý člen starší 18 let má jeden hlas po uplynutí 12 měsíců od podání přihlášky do SHK CR. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.

b) Výroční členská schůze je svolávána výborem SHK CR jedenkrát za tři roky písemně tak, aby o jejím konání byli uvědomění členové SHK CR alespoň 14 dní dopředu. Součástí pozvánky musí být i návrh všech materiálů, které hodlá výbor předložit k projednávání, a návrh kandidátů.

1. Volí výbor SHK CR a dozorčí radu.

2. Schvaluje plán činnosti a rozpočet na období mezi dvěma výročními členskými schůzemi.

3. Je usnášení schopná, odhlasuje-li to nadpoloviční většina přítomných členů klubu. V případě nutnosti je možno provést hlasování této schůze korespondenční formou.

 Každý člen starší 18 let má jeden hlas po uplynutí 12 měsíců od podání přihlášky do SHK CR. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.

c) Výbor klubu je nejvyšším řídícím orgánem SHK CR a jedná jeho jménem v období mezi členskými schůzemi. Je volen většinou přítomných řádných členů na výroční členské schůzi. Výbor SHK CR tvoří předseda (má právo rozhodnout v případě rovnosti hlasů), sekretář, ekonom a redakční rada (ta má v případě více členů pouze jeden hlas). Člen výboru nesmí být současně členem dozorčí rady a naopak. Výbor je schopen usnášet se pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů.

1. Svolává členskou schůzi

2. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze

3. Schvaluje přijetí za člena SHK CR

4. Řeší přestupky proti stanovám SHK CR

5. Zajišťuje provoz klubu a komunikaci s veřejností a právnickými osobami.

6. Řeší průběžné klubové záležitosti.

- Předseda je statutárním zástupcem SHK CR. Je oprávněn provádět bankovní transakce (úhrady faktur) a má jeden ze dvou podpisových vzorů u příslušného bankovního ústavu

- Sekretář je mluvčím SHK CR a plně zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a zároveň je oprávněn jednat za SHK CR, vede zápisy z členských schůzí, pomáhá předsedovi a ekonomovi při jejich práci. Reprezentuje SHK CR.

- Ekonom odpovídá za řádné hospodaření klubu, má na starosti finanční prostředky a další majetek klubu, odpovídá za evidenci příjmů a výdajů, vede příslušný druh účetnictví a seznam členů klubu (členskou evidenci). Je oprávněn zadávat bankovní platební příkazy či vybírat hotovost z účtu SHK CR. Má druhý podpisový vzor u příslušného bankovního ústavu. Ekonom je oprávněn jednat jménem klubu se zástupci Finančního úřadu a České pošty.

- Redakční rada je zodpovědná za vydávání klubového časopisu a za jeho včasné rozeslání všem řádným členům SHK CR a za správu klubových www stránek. Dále je zodpovědná za zveřejňování důležitých informací pro členy SHK CR a za správnost jejich znění.

- Webmaster je členem redakční rady a je povinen aktualizovat klubové www stránky a zveřejňovat na nich důležité informace pro členy SHK CR. Za zveřejnění zpráv a článků na stránkách je zodpovědná redakce klubového časopisu, přičemž má zároveň právo schvalovat obsah stránek.

d) Dozorčí rada má kontrolní a kárnou funkci. Je tříčlenná a volí si svého předsedu. Předseda dozorčí rady je oprávněn se zúčastnit schůzí výboru s hlasem poradním. Členem dozorčí rady nesmí být přímý příbuzný člena výboru.

1. Činnost dozorčí rady sleduje činnost SHK CR

2. Provádí kontrolu činnosti výboru.

3. Prověřuje stížnosti členů SHK CR a navrhuje výboru nebo členské schůzi řešení

 Zprávu o své činnosti podává dozorčí rada členské schůzi i výboru. O veškerých schůzích se pořizuje zápis se seznamem přítomných.

 

V. Finanční hospodaření SHK CR

 SHK CR hospodaří se svým majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého nebo dočasného držení a užívání. Jeho činnost sleduje dozorčí rada a následně členská schůze.

 SHK CR hradí ze svého rozpočtu především náklady na běžnou činnost SHK CR (administrativa, reklama v časopisech, vydávání klubového časopisu, konání akcí, správa www stránek atd.).

 Prostředky spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Vyjímku také tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

Činnost SHK CR je financována z:

1. Členských příspěvků

2. Výtěžku z klubových akcí (klubové výstavy, odborné přednášky, semináře, atd.)

3. Dotací, subvencí a darů od vnějších subjektů (sponzoring, atd.)

4. Příležitostným drobným prodejem

 

VI. Řešení sporů

 Řešením sporů uvnitř klubu je pověřen výbor klubu. Pokud jeho rozhodnutí nebude stranami sporu přijato, rozhodne o řešení sporu na návrh výboru členská, případně výroční členská schůze.

 Neplnění členských povinností, porušování stanov SHK CR, chovatelské etiky nebo narušování dobrého soužití v klubu řeší Kárný řád SHK CR.

 

VII. Závěrečná ustanovení SHK CR, z.s.

 SHK CR, z.s. má úplnou právní subjektivitu, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu.

 Pro SHK CR z.s. platí stejné řády a usnesení, která byla do jeho vzniku platná pro SHK CR, o.s. Taktéž všechny uzavřené smlouvy přecházejí z SHK CR, o.s. na SHK CR z.s.

 SHK CR, z.s. nenese zodpovědnost za vzniklou nebo údajně vzniklou finanční, fyzickou či psychickou škodu související s členstvím v SHK CR z.s.

 SHK CR, z.s. zanikne, rozhodne-li o tom výroční členská schůze 4/5 většinou přítomných řádných členů klubu. Nebude-li již možno takovou schůzi svolat, rozhodne o zániku klubu jeho výbor 2/3 většinou hlasů. Orgán, který rozhodne o zániku klubu také určí, jak bude naloženo s momentálním majetkem klubu.

 Siberian Husky Klub Czech Republic z.s. vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoli změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.